zurück
NOWY CASNIK – 16/20.04.2010
Sćažka małych bogow nastała

10 serbskich bajkowych a powěsćowych póstawow z metala

Wótlěwa: S. Kohlschmidt, D. Redies, mólaŕ a grafikaŕ M. Bärmich, šołta H. Geissler a E. Schuppanowa wót twarskego amta.

Tyźeń wałtoru stej byłej Elke Schuppanowa wót twarskego amta a Dirk Redies wót kultur nego amta z Picnja w nowo nastawajucem źělu roz wja se leń skego parka Ga tojce. Gro maźe ze šołtu gmejny Helmut Geissler, z mólarjom, grafikarjom a disignerom Meinhard Bärmich a historikarjom Siegfried Kohlschmidt stej wobejšłej sćažku małych bogow. To jo była slědna wjelika kontrola pśed oficialnym pśepódaśim. Wšykne su byli wólažcone, ako amtarje stej pó kritiskej inspekciji groniej: „Wóno jo tak, ako dej byś.”Wuměłc Meinhard Bärmich z Hochoze jo nagótował nacerby wšyknych 10 serbskich bajkowycha powěsćowych figurow. We formaśe 1,20 x 80 jo je spórał na papjeru. Nježlic jo se pak do kreslenja dał, jo cytał wšykne knigły, teke te wót Willibalda von Schulenburga, a samo teksty w interneśe wó serbskich bajkach a powěsćach. Wótpowědne wobraze a ilustracije jo sebje woglědał. Wót togo wšogo jo se dał inspirěrowaś. Ale: Wón jo kśěł něco nowego stwóriś a wuměłski zwurazniś swójo wiźenje na swět bajkow a powěsćow. A to jo se jomu raźiło na nowy, humorny a tšochu satiriski part. Źiśi a młodostne změju zawěsće swójo spódobanje na Bärmichowych wobrazach, ako maju wjele zgromadnego z comicami. Jogo syn Johannes, ako chój źi do 6. lětnika na Dolnoserbskem gymnaziumje a bydli w Serbskem internaśe, jo se wjelgin za nanowe nacerby interesěrował. Jo nanoju samo skori girował, což nastupa to pšawe serb ske pomjenjenje bóžywósći, pśezpołdnice abo wužowego krala. Pśeto kužda póstawa ma napisane swójo mě w serbskej a spózy togo to mě w nimskej rěcy. Bärmichowym nacerbam jo dał wugótowaŕ metala Manfred Vollmert wótpowědnu twardu substancu. Naglědne metalowe plastiki su napórane na wje likich zanjasonych kamjenjach, kótarež jadna firma ze Žylowka jo do togo rozpacyła do dweju źělowu, což jo było śěžke źěło z ruku. Na tom gładkem boku kamjenjow su se twórby pśiscynili. Aby wóni teke pśi pómroconem njebju rědnje statkowali, jo dała gmejna Gatojce pśed kuždym kamjenjom instalěrowaś pśi zemi halogenowu lampu.

A. D.

zurück